MŠ Nezvalovo

ÚŘEDNÍ DESKA

Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Nezvalovo nám. 856, příspěvková organizace

IČO:
70984379
IZO:
674000528

datová schránka:
c9wkwkr

e-mail:
ms.nezvalovo@post.cz

Mateřská škola je zařazena do sítě škol od 1. 1. 2003, zapsána v rejstříku škol 1.1.2005.

Organizace sdružuje: dvě mateřské školy – Nezvalovo nám. (MŠ NN) a nám. B. Němcové (MŠ BN), školní jídelnu MŠ NN a školní jídelnu výdejnu MŠ BN

Statutární orgán: ředitelka Bc. Radka Kredbová

Zřizovatel: Statutární město Ostrava – Městský obvod Poruba

Hlavní účel a předmět činnosti organizace: předškolní výchova a vzdělávání, stravování dětí a zaměstnanců. Integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami ve formě individuální a skupinové v rámci běžné třídy se zajištěním speciálního pedagoga.

Mateřská škola vytváří podmínky pro rozvoj nadání dětí. V rámci projektu Talentmanagement dotovaného Statutárním městem Ostrava,  zajišťujeme mimoškolní činnost v kroužku „Zvídavá sova pro nadané děti“. Ve spolupráci s PaeDr. Ivou Obermanovou , která zajišťuje výuku angličtiny, zajišťujeme pro děti vzdělávání v anglickém jazyce.

Předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž MŠ zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k MŠ.

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání –v platném znění

Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické, přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků

Vyhláška 27 / 2016 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Vyhláška 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění

Dle zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím poskytuje všechny informace vztahující se k působnosti MŠ ředitelka nebo její zástupkyně. Po dobu nepřítomnosti obou přijímá písemné žádosti o poskytnutí informace účetní. Všechny informace jsou přístupné v ředitelně od 8:00 – 15:00. Škola je oprávněna požadovat úhradu skutečných nákladů spojených s vyhledáváním informací.