Stravné – Pohádka

Stravné

MŠ Pohádka

Sdělení zákonným zástupcům

Vyhláška č.107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů byla vydána na základě zmocnění v par. 35 odst. 2, par. 121 odst. 1 a par. 123 odst. 5 školského zákona, a v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví České republiky podle par. 121 odst. 2 školského zákona

Vyhláška umožňuje připravovat dietní stravování těm školním jídelnám, které mají odpovídající personální a materiální zabezpečení.

Zařízení školního stravování (Školní jídelna) Mateřské školy, Ostrava
– Poruba, Nezvalovo nám. 856, příspěvkové organizace není po
personální stránce a materiální stránce zabezpečena tak, aby mohla připravovat dietní stravu pro strávníky, jejichž zdravotní stav podle potvrzení registrujícího poskytovatele zdravotní péče v oboru praktické lékařství pro děti a dorost vyžaduje stravovat se s omezeními podle dietního režimu.

Pokyny pro strávníky

Mateřská škola, Ostrava – Poruba, Nezvalovo nám. 856, příspěvková organizace e-mail: ms.nezvalovo.vedouci@seznam.cz, ms.nezvalovo.ekonom@post.cz

Školní stravování se řídí vyhláškou č.107/ 2005 Sb., o školním stravování, v platném znění.

1. Stravné ve výši stanovené dle rozpisu školy a školné ve výši 450,- Kč se platí bezhotovostně na účet mateřské školy:

35 – 164 935 2339/ 0800, VS 100 (stejný pro všechny děti)
do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte

2. Stravné a školné se platí měsíc dopředu.
3. Platby je nutno odesílat nejpozději k 20. dni v měsíci, aby úplata přišla na náš účet do konce měsíce.
4. Dítě se může stravovat celodenně nebo polodenně.
5. Omlouvat nepřítomnost dítěte je nutno 24 hodin předem, denně do 12,30 hod., v pondělí do 8,30 hod. (pokud dítě v pondělí nepřijde, na oběd nemá nárok)
6. Školní jídelna v současné době neposkytuje dietní stravování.
7. Strávník, jehož zdravotní stav podle potvrzení registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktického lékařství pro děti a dorost vyžaduje stravovat se s omezením podle dietního režimu, může do školní jídelny vnášet vlastní stravu.
8. Stravu vnáší do školní jídelny na základě dohody o individuálním stravování a stanovených podmínek v písemné „Dohodě o stravování dítěte v mateřské škole“ sjednanou s ředitelkou školy.
9. Zákonný zástupce má právo na odebrání oběda pouze první den nepřítomnosti dítěte, kdy je dítě nahlášeno na stravování, a to do přinesených nádob – v kuchyni MŠ v době od 11:15 – 11:30 hodin – pouze jeden oběd v daný den nepřítomnosti dítěte, v ostatní dny nepřítomnosti dítěte v MŠ již nemá dítě na další obědy nárok. Odebraná strava je určena k okamžité spotřebě.
10. Pokud zákonný zástupce nahlásí dítě i na další den a dítě je opět nepřítomno v mateřské škole, zákonný zástupce je povinen zaplatit náhradu škody ve výši věcné a mzdové režie, která je 40,- Kč a přičítá se k základní ceně za den, tj. 76,- Kč (81,- Kč pro děti 7 leté)
11. V případě neomluvené absence nebude stravné odhlášeno a zákonný zástupce bude povinen zaplatit náhradu škody ve výši věcné a mzdové režie ve výši 40,- Kč a přičítá se k základní ceně stravy za den, tj. 76,- Kč (81,- Kč pro děti 7 leté)
12. Náhrada škody bude vyúčtována 1x měsíčně a splatná bude hotově v pokladně školy.
13. Přeplatky se vyúčtovávají 1x ročně bezhotovostně v září.

14. MOŽNOST ODHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ – telefonicky: 596 926 540, 775 560 527