MŠ Nezvalovo

Stravné

MŠ Pohádka

Informace k platbě za stravné najdete na stránce:

Sdělení zákonným zástupcům

Vyhláška č.107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů byla vydána na základě zmocnění v par. 35 odst. 2, par. 121 odst. 1 a par. 123 odst. 5 školského zákona, a v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví České republiky podle par. 121 odst. 2 školského zákona

Vyhláška umožňuje připravovat dietní stravování těm školním jídelnám, které mají odpovídající personální a materiální zabezpečení.

Zařízení školního stravování (Školní jídelna) Mateřské školy, Ostrava
– Poruba, Nezvalovo nám. 856, příspěvkové organizace není po
personální stránce a materiální stránce zabezpečena tak, aby mohla připravovat dietní stravu pro strávníky, jejichž zdravotní stav podle potvrzení registrujícího poskytovatele zdravotní péče v oboru praktického lékařství pro děti a dorost vyžaduje stravovat se s omezeními podle dietního režimu.

Pokyny pro strávníky

Mateřská škola, Ostrava – Poruba, Nezvalovo nám. 856, příspěvková organizace

vedoucí školní jídelny: Kateřina Vicherková
tel. 721 815 100
e-mail: ms.nezvalovo.vedoucijidelna@post.cz

Školní stravování se řídí vyhl. č.107/ 2005 Sb., o školním stravování, v platném znění

1. Stravné 1130,- (1190,-) a školné ve výši 450,-Kč se platí bezhotovostně na účet mateřské školy: 164 935 2339/ 0800. Jako variabilní symbol používejte přidělené číslo, popis: jméno a příjmení dítěte!!!

2. Stravné a školné se platí měsíčně dopředu.

3. Platby je nutno odesílat nejpozději k 20. dni v měsíci, aby úplata přišla na náš účet do konce měsíce.

4. Dítě se může stravovat celodenně nebo polodenně.

5. Omlouvat nepřítomnost dítěte je nutno 24 hodin předem, denně do 11,30 hod., v pondělí do
8,00 hod. /pokud dítě v pondělí nepřijde, na oběd nemá nárok/

6. Školní jídelna v současné době neposkytuje dietní stravování.

7. Strávník, jehož zdravotní stav podle potvrzení registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktického lékařství pro děti a dorost vyžaduje stravovat se s omezením podle dietního režimu, může do školní jídelny vnášet vlastní stravu.

8. Stravu vnáší do školní jídelny na základě dohody o individuálním stravování a stanovených podmínek v písemné „Dohodě o stravování dítěte v mateřské škole“ sjednanou s ředitelkou školy.

9. Zákonný zástupce má právo na odebrání oběda pouze první den nepřítomnosti dítěte, kdy je dítě nahlášeno na stravování, a to do přinesených nádob – v kuchyni MŠ v době od 11:00 – 11:15 hodin – pouze jeden oběd v daný den nepřítomnosti dítěte, v ostatní dny nepřítomnosti dítěte v MŠ již nemá dítě na další obědy nárok. Odebraná strava je určena k okamžité spotřebě.

10. Pokud zákonný zástupce nahlásí dítě i na další den a dítě je opět nepřítomno v mateřské škole, zákonný zástupce je povinen zaplatit náhradu škody ve výši věcné a mzdové režie, která je 60,- Kč a přičítá se k základní ceně za den, tj. 101,- Kč (105,- Kč pro děti 7 leté)

11. V případě neomluvené absence nebude stravné odhlášeno a zákonný zástupce bude povinen zaplatit náhradu škody ve výši věcné a mzdové režie ve výši 60,- Kč a přičítá se k základní ceně stravy za den, tj. 101,- Kč (105,- Kč pro děti 7 leté)

12. Náhrada škody bude vyúčtována 1x měsíčně a splatná bude hotově v pokladně školy.

13. Přeplatky se vyúčtovávají v září, v lednu a v červnu. V hotovosti u účetní mateřské školy. Termín bude vždy oznámen na nástěnce školní jídelny.

14. Možnosti odhlašování dětí

  E-mailem – ms.nezvalovo.vedoucijidelna@post.cz, přes webový portál www.strava.cz,
/omlouvám…………… (jméno dítěte) ze třídy……………. od ……..do………. podpis/

  SMS – 721 815 100 /omlouvám………. (jméno dítěte) ze třídy………..od ……..do……. podpis/

  Telefonicky – 596 926 540