Zvonečky

Zvonečky

Charakteristika třídy:

V heterogenní třídě se nachází celkem 24 dětí předškolního věku v rozmezí od 4 do 7 let. Celkem čtyři děti mají odloženou školní docházku (OŠD), s třemi dětmi pracujeme dle plánu pedagogické podpory (PLPP) a s jedním chlapcem předškolního věku dle doporučení PPP. V rámci třídy Zvonečky je k dispozici asistent pedagoga.
Děti budou vedeny k dodržování společně stanovených pravidel třídy, samostatnosti, zodpovědnosti, vzájemné spolupráci a respektu k ostatním dětem a zaměstnancům školy. Ve třídě se budeme snažit vytvářet příjemné a přátelské klima založené na vzájemné důvěře a porozumění. Budeme se snažit děti seznamovat s reálným prostředím. Seznamování a upevňování znalostí bude probíhat prostřednictví badatelsky orientovaného vzdělávání. Pozornost budeme věnovat rozšiřování slovní zásoby, samostatnému a smysluplnému vyjadřování. Důraz bude kladen na rozvíjení individuality každého jedince, dle jeho možností. Dále budou děti připravovány na plynulý vstup do základního vzdělávání. V odpoledních hodinách je třída Zvonečky přizpůsobena svými aktivitami dětem s menší potřebou spánku, převážně předškolního věku.

Hlavní záměr:

  • Akceptovat vývojová specifika a individualitu jednotlivých dětí.
  • Vést děti k samostatnosti, zodpovědnosti, vzájemné spolupráci a respektu. 
  • Zaměřit se na přípravu dětí na vstup do základního vzdělávání
  • Využívat badatelsky orientované vzdělávání v rámci výchovně vzdělávacího procesu.
  • Podpořit rozšíření slovní zásoby a samostatné vyjadřování dítěte.

O naši třídu se starají paní učitelky:

Bc. Radka Kredbová
Bc. Marie Münster
Bc. Zuzana Diváková
Kristýna Tichá – asistentka pedagoga

Jak to u nás vypadá

Akce třídy:

AkceDatumPoznámky
PlaváníOd 14.4.2022 každý čtvrtek