ZVONEČKY

Charakteristika třídy

V heterogenní třídě jsou zapsány děti ve věku od 4 do 7 let. Celkem pět dětí má odloženou školní docházku (OŠD), dvě z dětí jsou klienty SPC pro vady řeči. Celkem jsou v SPC pro vady řeči vedeni tři děti, z toho u dvou je realizován PSPP. Jedno dítě je klientem SPC pro tělesné postižení a je edukován dle doporučení SPC s přiznaným asistentem pedagoga. Dvě děti jsou klienty PPP. Oba chlapci mají vytvořený PLPP. Jeden z nich je zařazen do skupiny dětí s OMJ. Ve třídě o děti pečuje speciální pedagog a asistent pedagoga.

Děti budou vedeny k dodržování společně stanovených pravidel třídy, k samostatnosti, zodpovědnosti, vzájemné spolupráci a respektu k ostatním dětem a zaměstnancům školy. Ve třídě se budeme snažit společným úsilím vytvářet příjemné a přátelské klima, založené na vzájemné důvěře a porozumění. Budeme děti seznamovat s reálným prostředím. Seznamování a upevňování znalostí bude probíhat prostřednictvím badatelsky orientovaného vzdělávání. Pozornost budeme věnovat jazykovým a komunikačním dovednostem. Rozšiřováním slovní zásoby, samostatnému a smysluplnému vyjadřování svých potřeb a prožitků. Větší pozornost budeme věnovat rozvoji individuality každého dítěte, dle jeho možností. Děti s OŠD a předškolního věku budou vedeny k rozvoji dovedností pro spolehlivý vstup do základní školy.

Hlavní záměr

  Akceptovat vývojová specifika a individualitu jednotlivých dětí,

  vést děti k samostatnosti, zodpovědnosti, vzájemné spolupráci a respektu,

  zaměřit se na přípravu dětí na vstup do základního vzdělávání,

  využívat badatelsky orientované vzdělávání v rámci výchovně vzdělávacího procesu,

  rozšiřování jazykových a komunikačních dovedností.

Kdo se o nás stará?

Bc. Radka Kredbová

ředitelka

Mgr. Marie Münster

učitelka

Kristýna Tichá

učitelka

Bc. Petra Ivanová

asistentka pedagoga a učitelka

Jak to u nás vypadá

Akce třídy