MŠ Nezvalovo

ZVONEČKY

Charakteristika třídy

V heterogenní třídě se nachází celkem 24 dětí předškolního věku v rozmezí od 4 do 6 let. Celkem tři děti jsou s odlišným mateřským jazykem, jedno dítě pracuje dle plánu pedagogické podpory (PLPP) a s jedním chlapcem předškolního věku dle doporučení PPP. V rámci třídy Zvonečky je k dispozici asistent pedagoga.

Hravou formou jsou zde děti vedeny k získání vědomostí, dovedností, návyků a postojů, potřebných k dosažení klíčových kompetencí, přiměřených věku, možnostem a schopnostem dětí. Výchovně vzdělávací působení je zaměřeno na to, aby byly děti dostatečně připravené pro vstup do základní školy v oblasti školní zralosti po stránce tělesné, rozumové, citové a sociální. Děti budou vedeny k dodržování společně stanovených pravidel třídy, samostatnosti, zodpovědnosti, vzájemné spolupráci a respektu k ostatním dětem a zaměstnancům školy. Ve třídě se budeme snažit vytvářet příjemné a přátelské klima, založené na vzájemné důvěře a porozumění. Pozornost budeme věnovat rozšiřování slovní zásoby, samostatnému a smysluplnému vyjadřování. V odpoledních hodinách je třída Zvonečky přizpůsobena svými aktivitami dětem s menší potřebou spánku, převážně předškolního věku.

Hlavní záměr

  Akceptovat vývojová specifika a individualitu jednotlivých dětí,

  vést děti k radosti ze získávání nových poznatků z objevování,

  zaměřit se na přípravu dětí na vstup do základního vzdělávání,

  podpořit rozšíření slovní zásoby a samostatné vyjadřování dítěte,

  seznamovat a rozvíjet u dětí zdravý životní styl (sportovní činnosti),

  podporovat u dětí pocit sebejistoty, sebedůvěry a uspokojení,

  podporovat rozvoj vlastních zájmů dětí na základě jejich potřeb.

Kdo se o nás stará?

Vendula Barošová

učitelka

Zvonečky

Bc. Petra Ivanová

učitelka

Zvonečky

Markéta Kopecká

asistent pedagoga

Zvonečky

Bc. Radka Kredbová

ředitelka

Zvonečky

Jak to u nás vypadá

Akce třídy