Skřítci

Skřítci

Charakteristika třídy:

Třídu navštěvuje 22 dětí ve věku 2,5 – 3,5 roku. Jedno dítě k 1.9. ještě nedovršilo věk tří let, proto bude v adaptaci podstatně delší dobu. U většiny dětí se postupně dobře vyvíjí primární spolupráce. Do jazykových aktivit se děti zapojují nadšeně. Především je v této třídě dbáno na sebeobsluhu dětí a získání primárních hygienických i společenských návyků. V průběhu září si společně s dětmi vytvoříme pravidla, která se budou týkat vzájemných vztahů, chování ve třídě a při pobytu venku. Tato pravidla si budeme neustále připomínat a dodržovat po celý školní rok. Pravidla třídy jsou výtvarně zpracovaná, umístěná nasíti pro okamžité používání a zrakové vnímání dětí. Při činnostech využíváme nejvíce skupinových forem. Individuální a frontální formy budeme využívat dle dané situace. Zaměříme se na všestranný rozvoj dětí v rámci kognitivního, emocionálního, tělesného a sociálního vývoje. Děti se budou dělit do skupin motivací (písničkou, básničkou, hádankou…), budeme se snažit uspokojit všechny děti pomocí různorodého výběru činností.

Hlavní záměr:

  • Rozvoj osobnosti dítěte, jeho individuality, vzdělávacího potenciálu s citovým postojem vůči svému okolí, ostatním lidem, člověku a jeho práci, rodině, přírodě a tradicím.
  • Uvědomění si nutnosti ochrany přírodního prostředí, chápání a vnímání svého chování i chování okolí.
  • Vytvoření vztahu k přírodě, vidění krásy a změn průběhu celého roku.
  • Respektování potřeb dítěte, umožnění zkoumání a objevování.
  • Zajištění bezpečí dětí po stránce fyzické i duševní.

O naši třídu se starají paní učitelky:

Bc.Eva Blahovcová
Markéta Nyklová

Jak to u nás vypadá

Akce třídy:

AkceDatumPoznámky