SKŘÍTCI

Charakteristika třídy

Třídu navštěvuje 22 dětí ve věku 2,5 – 3,5 roku. Jedno dítě k 1.9. ještě nedovršilo věk tří let, proto bude v adaptaci podstatně delší dobu. U většiny dětí se postupně dobře vyvíjí primární spolupráce. Do jazykových aktivit se děti zapojují nadšeně. Především je v této třídě dbáno na sebeobsluhu dětí a získání primárních hygienických i společenských návyků. V průběhu září si společně s dětmi vytvoříme pravidla, která se budou týkat vzájemných vztahů, chování ve třídě a při pobytu venku. Tato pravidla si budeme neustále připomínat a dodržovat po celý školní rok. Pravidla třídy jsou výtvarně zpracovaná, umístěná nasíti pro okamžité používání a zrakové vnímání dětí. Při činnostech využíváme nejvíce skupinových forem. Individuální a frontální formy budeme využívat dle dané situace. Zaměříme se na všestranný rozvoj dětí v rámci kognitivního, emocionálního, tělesného a sociálního vývoje. Děti se budou dělit do skupin motivací (písničkou, básničkou, hádankou…), budeme se snažit uspokojit všechny děti pomocí různorodého výběru činností.

Hlavní záměr

  Rozvoj osobnosti dítěte, jeho individuality, vzdělávacího potenciálu s citovým postojem vůči svému okolí, ostatním lidem, člověku a jeho práci, rodině, přírodě a tradicím,

  uvědomění si nutnosti ochrany přírodního prostředí, chápání a vnímání svého chování i chování okolí,

  vytvoření vztahu k přírodě, vidění krásy a změn průběhu celého roku,

  respektování potřeb dítěte, umožnění zkoumání a objevování,

  zajištění bezpečí dětí po stránce fyzické i duševní.

Kdo se o nás stará?

Lucia Beschlová Bednárová

učitelka

Šárka Pernicová

učitelka

Jak to u nás vypadá

Akce třídy

Nebyla nalezena žádná událost!