DRÁČCI

Charakteristika třídy

Ve třídě Dráčků je zapsáno 23 dětí ve věku 2,5 – 5 let.

Vychází ze záměrů školního vzdělávacího programu a je přizpůsoben pro smíšenou skupinu dětí ve věku 2,5 – 5 let. Třídní vzdělávací plán je motivován pohádkovými postavami „Mimoni“ z téže pohádky a je rozpracován na jednotlivé integrované bloky, které se zaměřují na jednotlivá roční období. K nim se budou po sléze vztahovat jednotlivá týdenní témata určená k výchově a vzdělávání dětí.

Obsah témat vychází ze základního poznávání pro děti předškolního věku, čerpá náměty z okolního světa, přírody, přibližuje dětem svátky a lidové tradice v jednotlivých ročních obdobích a jiná témata k nim se vztahující.

V TVP jsou určeny záměry a očekávané výstupy. Vzdělávací nabídka činností rozvíjí všech pět oblastí. Při plánování budeme vycházet především ze zájmů, nápadů a individuálních potřeb dětí. TVP bude děti seznamovat po celý rok s různými oblastmi světa a života. Postavičkou mimoně budeme děti motivovat k jednotlivým činnostem i úkolům.

Vzdělávací nabídka se může libovolně přesunout dle aktuální potřeby a zájmů. Nadále budeme pokračovat u dětí ve spontánních aktivitách, budeme využívat dramatiku, názorné metody práce, podporovat komunikativnost dětí, zohledňovat i konkrétní sociální situaci v rodině a její analýzu.

Budeme se snažit, ke každému dítěti přistupovat individuálně, vycházet mu vstříc, co se týká jeho potřeb a zájmů. Na děti budeme působit jednotně, ve spolupráci s rodiči se budeme snažit vzniklé situace řešit ku prospěchu dítěte.

Hlavní záměr

  Osvojování poznatků a dovedností potřebných k podpoře zdraví a bezpečí,

  rozvoj samostatnosti ve všech oblastech vývoje,

  prohlubování a rozvíjení v dětech nabyté znalosti a dovednost zvládnutí sebeobsluhy a základních hygienických pravidel,

  získávání bezpečných životních návyků a postojů, osvojení a zachování pravidel bezpečného chování,

  rozvíjení komunikativních verbálních i neverbálních dovedností,

  rozvíjení pohybových schopností a zpěvu,

  osvojení si elementárních poznatků o živé a neživé přírodě.

Kdo se o nás stará?

Ing. Bc. Eva Vasilová

učitelka

Dominika Dudíková

učitelka

Jak to u nás vypadá

Akce třídy