Směrnice o úplatě za vzdělávání


Aktualizovaná směrnice č.4/2009
o úplatě za předškolní vzdělávání v mateřské škole


Zákon 561/2004 Sb., ze dne 10. 11. 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon),  stanovuje podmínky, za nichž se vzdělávání a výchova (dále jen „vzdělávání“) uskutečňuje, vymezuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob při vzdělávání a stanoví působnost orgánů vykonávající státní správu a samosprávu ve školství.

 

Čl. 1
Úvodní ustanovení 

(1)       Předmětem této směrnice je stanovení výše a splatnosti úplaty za předškolní vzdělávání
           v mateřské škole.

(2)       Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole je dle uvedeného zákona příjmem mateřské
           školy.

(3)       Výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole stanovuje dle zákona 561/2004 Sb. ředitel
           školy.

(4)      Výše a splatnost úplaty za předškolní vzdělávání je stanovena v souladu s vyhláškou o
         předškolním vzdělávání č. 14/ 2005 Sb. ze dne 29.12.2004, ve znění účinném ode dne nabytí
         účinnosti vyhlášky č.43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání.

 

Čl. 2
Výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole

(1)      Stanovená výše úplaty za předškolní vzdělávání na období školního roku v Mateřské škole,
         Ostrava – Poruba, Nezvalovo nám 856, příspěvkové organizaci je stanovena takto :

- děti v posledním roce před nástupem do ZŠ bezplatně
  ( děti narozené do 31.8. toho roku, kdy dítě dovrší 6 let)

- děti ostatní stanoví ředitel k 30.6. předcházejícího školního roku 

(2)       Úplata se platí vždy předem a v plné výši za každé přihlášené dítě

(3)        Pro kalendářní měsíc, v němž bude provoz přerušen nebo omezen podle § 3 vyhlášky 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, stanoví ředitelka mateřské školy výši úplaty a toto zveřejní na přístupném místě v mateřské škole nejpozději 2 měsíce před přerušením nebo omezením provozu.

Čl. 3
Plátce

(1)       Úplatu za předškolní vzdělávání platí rodiče dítěte nebo jiní zákonní zástupci

Čl. 4
Splatnost úplaty 

(1)       Stanovená měsíční úplata musí být zaplacena do konce měsíce, který předchází měsíci na který
           je platba určena (např. do konce února musí být zaplacena úplata na měsíc březen)

(2)       Při zahájení školního roku, případně zahájení docházky dítěte v průběhu školního roku je úplata
           splatná nejpozději do 5. pracovního dne od zahájení docházky do mateřské školy.

(3)       Úplata se platí Mateřské škole, Ostrava – Poruba, Nezvalovo nám 856, příspěvkové organizaci,
           na účet mateřské školy bezhotovostní platbou
.

(4)       Úplatu lze zaplatit na delší období než jeden měsíc, maximálně však na období jednoho školního
           roku. V případě trvalého ukončení pobytu dítěte v mateřské škole bude plátci vrácena ta část
           zaplacené úplaty, která připadá na již zaplacené měsíce, kdy dítě již nebude mateřskou školu
           navštěvovat.

(5)       Vrácení přeplacené úplaty bude provedeno na základě písemné žádosti plátce, a to do 15. dne
          měsíce následujícího po doručení písemné žádosti mateřské škole.

Čl. 5
Osvobození od placení úplaty za školské služby

(1)       Nárok na osvobození od placení úplaty plátce doloží Přehledem o vyplacených dávkách za
           předchozí čtvrtletí nebo doloží, že pobírá dávky pěstounské péče.

(2)       Nárok na osvobození od úplaty plátce uplatní v Mateřské škole, Ostrava – Poruba, Nezvalovo
           nám 856, příspěvkové organizaci do 15. dne prvního měsíce čtvrtletí, na které zákonný
           zástupce uplatňuje osvobození od placení úplaty za předškolní vzdělávání, a to podáním písemné
           žádosti o osvobození od úplaty

Čl. 6
Závěrečná ustanovení

(1)       Podle zákona 561/2004 Sb., je neplacení příspěvku na  předškolní vzdělávání
           v mateřské škole důvodem k vyloučení dítěte z mateřské školy.

(2)       Proti rozhodnutí ředitelky mateřské školy se rodiče mohou prostřednictvím školy odvolat ke
           Krajskému úřadu Ostrava.

Čl. 8
Účinnost 

(1)       Tato Směrnice nabývá účinnosti dnem 2.2.2009 

Mgr. Marie Voglová, ředitelka